PROGRAMY, METODY
 
Podstawowym zadaniem naszego przedszkola jest to, aby przedszkolaki były bardzo dobrze przygotowane do edukacji szkolnej, aby wzrastały na ludzi otwartych, twórczych i chętnych do samodzielnej aktywności. Przyjęliśmy taką strategię edukacyjną, wybraliśmy takie programy, metody i formy pracy, aby z powodzeniem realizować ten cel.
 
Wybrany program wychowania przedszkolnego daje gwarancję osiągniecia wymogów podstawy programowej, która mówi między innymi o rozwijaniu uzdolnień, wychowaniu w szacunku do innych ludzi, kształtowaniu odporności emocjonalnej na radzenie sobie ze stresem, indywidualnym wspieraniu ciekawości, aktywności i samodzielności dziecka oraz kształtowaniu gotowości do nauki pisania i czytania.
 
Przygotowując dzieci do nauki czytania i pisania wprowadzamy je w świat liter za pomocą zabaw, gier i wizytówek. W ten sposób już małe dzieci poznają słowa, mające dla nich emocjonalne zabarwienie. Bardzo ważne dla nas jest czytanie dzieciom książek, kiedy to nie tylko rozwija się mowa – podstawowe narzędzie myślenia, ale również kształtuje się wyobraźnia, wrażliwość oraz pojawia się wewnętrzna motywacja do podjęcia prób samodzielnego rozpoznawania liter.
 
Orientację w zakresie podstawowych pojęć matematycznych i umiejętności logicznego myślenia kształtujemy na podstawie Dziecięcej Matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej. Ideą tego programu jest takie wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, doskonalenie umiejętności matematycznych i kształtowanie odporności emocjonalnej, aby przygotować je do nauki w szkole.
 
Nasz program edukacyjny rozszerzamy o naukę języka angielskiego metodą komunikacyjną. Poznawanie nowego języka odbywa się poprzez te rodzaje aktywności, które dzieci lubią najbardziej. Wspólnie z nauczycielem bawią się, śpiewają, czytają bajki, improwizują scenki bliskie codziennemu życiu. Nasze przedszkolaki doświadczą satysfakcji z własnych umiejętności i kompetencji językowych.
 
Realizacja naszych programów odbywa się podczas codziennych zajęć, przy zastosowaniu wzajemnie uzupełniających się metod i form edukacyjnych. Korzystamy z pedagogiki zabawy Klanza, Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, od niedawna rozpoczęliśmy przygodę z planem daltońskim. Adoptujemy również wiele elementów pedagogiki Marii Montessori. Wszystkie te metody dobieramy w zależności od potrzeb i możliwości naszych przedszkolaków.
 
Szczególne znaczenie w rozwoju dziecka ma prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów zmysłów, które umożliwiają mu poznawanie świata wokół siebie. Dlatego w codziennych zabawach stosujemy zasadę polisensorycznego poznawania otoczenia. Wdrażany system „edukacji przez ruch” pomaga nam w usprawnianiu wszystkich funkcji rozwijającego się organizmu. Zajęcia artystyczno-ruchowe są na tyle różnorodne, aby właściwie stymulować wzrok, słuch i kinestetykę dzieci. Świat teatru, dramy, pantomimy, tańca i muzyki umożliwia poznawanie otoczenia w sposób dynamiczny i wielostronny.
 
Wysokie kwalifikacje naszych nauczycieli i bogate środowisko przedszkolne umożliwiają wdrażanie metod aktywnych w codziennej pracy z dziećmi. Posługując się nimi zachęcamy nasze przedszkolaki do aktywnego i wielozmysłowego poznawania otaczającej rzeczywistości. Często wywołujemy podziw i zachwyt maluchów podczas wspólnych badań właściwości wody, powietrza, światła, czy też obserwacji zjawisk przyrodniczych w naszym ogrodzie. To pobudza małych poszukiwaczy do stawiania pytań i organizowania nowych projektów badawczych. Wiele otwartych zadań stawianych przed maluchami wyzwala ich twórcze myślenie, rozbudza ciekawość i uaktywnia wszystkie dzieci bez względu na zainteresowania. Stosowanie metod aktywizujących tworzy możliwość „dopasowania” naszej wczesnej edukacji do potrzeb dziecka.
 
Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka, zwracając uwagę nie tylko na pobudzenie intelektu i rozwój jego twórczej aktywności, ale również troszcząc się o umiejętności społeczno-emocjonalne naszych przedszkolaków. Regularnie włączamy się do programu "Adopcja na odległość" i staramy się wesprzeć tych najuboższych, a naszym dzieciom przybliżyć radość dzielenia się.
 
W naszej pracy z dzieckiem za najważniejszą uznajemy zabawę. Bowiem bez swobodnej ekspresji nie da się wychować człowieka aktywnego, samodzielnego i skłonnego do inicjatywy. W trakcie zabaw dziecko gromadzi potrzebne mu doświadczenia, odkrywa problemy i rozwiązuje je, to znaczy uczy się. Ważne dla nas jest to, aby nasze przedszkolaki zdobywały kolejne umiejętności i wiedzę na bazie tego, co je interesuje i sprawia im satysfakcję. Dziecko musi chcieć tego co robi ! Metoda radosnej zabawy umożliwia wczesne rozpoczęcie edukacji i gwarantuje dobry start szkolny.
 
Stwarzając naszym przedszkolakom przyjazny klimat, szanując ich potrzeby i możliwości, oferujemy w gruncie rzeczy to, co jest nieocenionym sprzymierzeńcem skutecznego uczenia się - radość. Człowiek radosny odczuwa przypływ energii i wydaje się pełen dynamicznych możliwości. W codziennej pracy z maluchami nie brakuje zabaw pt.: „Zaśpiewaj o swojej radości”, rozmów o własnym i cudzym szczęściu oraz plenerów typu "Malujemy radość".